Het pestprotocol

 
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. 
Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken.
Wij willen:
•  pestgedrag voorkomen (preventie)
•  pestgedrag herkennen (signalering)
•  pestgedrag bestrijden (aanpak)
 
Kenmerken van pesten:
• er is sprake van ongelijke machtsverhoudingen
• het is bedoeld om schade toe te brengen
• het gebeurt opzettelijk en systematisch
 
Preventie
Wij bieden een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen om dingen te bespreken.
Daarbij stimuleren wij sociaal gedrag door het hanteren van schoolbreed afgesproken gedragsregels. 
In alle groepen gebruiken we de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’, die gericht is op het bevorderen 
van sociaal competent gedrag van kinderen.
We hanteren regels voor het gebruik van internet.
We hebben een gedragsspecialist, juf Susanne.
 
Signalering
Leerkrachten nemen alle signalen die kunnen wijzen op pestgedrag serieus. 
Kinderen wordt geleerd dat het melden van pestgedrag belangrijk is en geen “klikken” is.
Jaarlijks wordt in november en in maart de signaleringslijst van ZIEN afgenomen. 
Vanaf groep 7 vullen leerlingen ook zelf de signaleringsvragenlijst in. Dit geeft de leerkrachten informatie over het 
klimaat in de groep en handelingsadviezen om het klimaat te verbeteren.
Meldingen over pesten kunnen ook gemeld worden bij de vertrouwenspersoon. 
In de schoolgids wordt jaarlijks aangegeven wie de vertrouwenspersoon van school is.
 
Aanpak
Bij pesten onderscheiden wij 5 partijen die een rol spelen:
• de leraar
• de pester
• het gepeste kind
• de zwijgende groep rondom het pesten
• de ouders
 
Alle betrokkenen hebben recht op hulp en begeleiding. De IB-er, de gedragsspecialist en de directie
werken daarvoor samen met de leerkracht aan het voorkomen en uitbannen van pestgedrag.
We volgen daarvoor een handelingsgerichte cyclische aanpak van
waarnemen – begrijpen – plannen – realiseren
 
Waarnemen: we verzamelen informatie, spreken met alle betrokken partijen, observeren
Begrijpen: waar komt het pesten vandaan, wat hebben partijen nodig om dit gedrag te stoppen
Plannen: we stellen gezamenlijk met alle partijen een plan van aanpak op en maken realistische afspraken.
Realiseren: we voeren het plan uit. 
Door opnieuw de fase van waarnemen in te gaan stellen we vast of het gedrag voldoende is bijgesteld.
Als kinderen ondanks alle maatregelen toch blijven pesten zullen, in overleg met betrokkenen, zorgteam en directie
 passende sancties genomen worden.
 
Schoolregels
Wij hanteren voor alle gebruikers van onze school dezelfde gedragsregels: 
• we zijn netjes op onze spullen 
• we zijn aardig voor elkaar
• we zijn rustig in de school
We spreken elkaar op het naleven van de afspraken aan. De regels zijn als pictogram ook zichtbaar in de school.
 
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie.
Bij problemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid  nemen en altijd overleg voeren
met de ouders.
De inbreng van de ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties 
en tot het ondersteunen van de aanpak van de school.
Het is niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op te  lossen.